ಇಂದು ನಾವು ಟಾಪ್ 5 ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ (Mutual fund) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ,

26 November 2022
Ramya M

ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಿಗಳು ಡ್ರೈಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ - ಗ್ರೋತ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ

Image source : thehindionlinesite

2022 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟಾಪ್ 5 ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು.

Image source : gyankasagar

1.ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಲೂಚಿಪ್ ಫಂಡ್ (Axis Bluechip Fund).

Image source : naukarigov

2.ಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ (Mirae Asset Large Cap).

Image source : everythingtricky

3.ಯುಟಿಐ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (UTI Flexi Cap Fund).

Image source : bloggingcourseinhindi

4.ಕೊಟಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ (Kotak Emerging Equity Fund).

Image source : letestgyan

5.SBI ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (SBI Small Cap Fund).

Image source : everythingtricky

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

123Kannada

26 November 2022
Ramya M