ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (Fixed Deposit) ಮೇಲೆ 7.49% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ.

21 November 2022
Ramya M

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Image source : moneykhabar

999 ದಿನಗಳ FD ಯಲ್ಲಿ 7.49% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ (interest) ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Image source : jankarizone

7 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ 3.25% ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ.

Image source : invtoday

2 ವರ್ಷದಿಂದ 998 ದಿನಗಳವರೆಗೆ FD ಯಲ್ಲಿ 7% ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Image source : Bima loan

1000 ದಿನಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ FD ಗಳ ಮೇಲೆ 7% ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

Image source : moneykhabar

6.50% ಬಡ್ಡಿಯು FD ಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Image source : bloggingcourseinhindi

5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ (Fixed Deposit) ಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image source : moneykhabar

5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ FD ಗಳ ಮೇಲೆ 6% ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Image source : jankarizone

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ .5% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Image source : wiredcorner

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 999 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ 7.99% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Image source : encrypted

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

21 November 2022
Ramya M