ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ (Gold & Silver Price) ಮಾಹಿತಿ.

13 November 2022
Ramya M

10gm ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 400 ರಿಂದ 430ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ (Gold Hikes).

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ Per KG 200 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ (Silver Reduced).

Hyderabad 10gm 22k ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.48,200 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,580

Chennai 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,920 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,370

Mumbai 22k 10gm ಬೆಲೆ ರೂ. 48,200 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,580

Delhi 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,350 - 10gm 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,750

Kolkata 22k 10k ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.48,200 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,580

Bengaluru 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,250 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,630

Kerala 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,200 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,580

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೂ (Buy Gold) ಮುನ್ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಮನೋರಂಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

123Kannada

13 November 2022
Ramya M