ವಿಭಾಗ 80D ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (Medical insurance premium) ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

18 November 2022
Ramya M

ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಕಡಿತ.

Imgae source : cleverharvey

ವ್ಯಕ್ತಿ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಕಡಿತ.

Image source : jankaripoint

ಪೋಷಕರು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಯ (Medical insurance) ಮೇಲೆ 25 ಸಾವಿರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image source : partnersinfire

ಪೋಷಕರು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Image source :whoistheownerof

ಸ್ವಯಂ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಕಡಿತ 50 ಸಾವಿರ.

Image source : loansandfinance

ಪೋಷಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಕಡಿತವು 75,000 ರೂ.

Image source : formalnews

ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಕಡಿತವು (Total reduction) 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.

Image source : policyplayer.com

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

18 November 2022
Ramya M