1. ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ನೆಟ್ ಸೇಫ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್(HDFC NetSafe Virtual credit card)

15 November 2022
Ramya M

2. ಎಸ್ ಬಿ ಐ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್(SBI Virtual credit card)

Image source : khbarkona

3. ಇಕೋ ಪೇಯ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್(ecoPayz Virtual credit card)

Image source : Ecopayz

4. ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್(ICICI Virtual credit card)

Image source : technicalmitra.

5. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ (Axis Bank Freecharge Plus Virtual credit card)

Image source : Free jobs

6. ಕೊಟಕ್ ನೆಟ್ಕ್ @ಆರ್ಡಿ(Kotak Netk @rd Virtual credit card)

Image source : cryptodekho

7. ಇ ವೈರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (Ewire Virtual credit card)

Image source : ewiresofttech

8. ಸ್ಲೋನ್ಕಿಟ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್(Slonkit Prepaid Credit Card)

Image source : parentportfolio.

9. Udio ವರ್ಚುವಲ್ ರುಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್(Udio Virtual RuPay Credit Card)

Image source : PCQuest

10. ಡಿಜಿಪರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(Digipers Wallet Union Bank)

Image source : m.fulltoshayar

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

15November 2022
Ramya M