ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಲ (loan) ವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

16 November 2022
Ramya M

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ (Savings Fund) ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

Image source : mahivlogs

ನೀವು ತುರ್ತು ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ (Emergency savings fund) ಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Image source : calltutors

ಸಾಲಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

Image source : sarkarifayde

ಕೆಲವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚು (Unexpected expenses) ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Image source : .navsavera

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.

Image source : Sarkari yojana

ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಣವನ್ನು ತುರ್ತು ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.

Image source : bebicrypto

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇರುವ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ ನಂತರ ಋಣಮುಕ್ತರಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು .

Image source : Paybhima

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

16 November 2022
Ramya M