ಕೋಳಿಗೂಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ – ನನ್ನ ಹುಂಜ ಸ್ಪರ್ಧೆ

123Kannada (Kannada News) :

[ad_1]

cgJsFrontendArea = true;

if(typeof cgJsClass == ‘undefined’ ){ // required in JavaScript for first initialisation cgJsClass = cgJsClass || {}; would not work
cgJsClass = {};
}

cgJsClass.gallery = cgJsClass.gallery || {};
cgJsClass.gallery.vars = cgJsClass.gallery.vars || {};

cgJsClass.gallery.vars.isLoggedIn = false;
cgJsClass.gallery.vars.timezoneOffset = 0;
cgJsClass.gallery.vars.wp_create_nonce = “735189b980”;
cgJsClass.gallery.vars.pluginsUrl = “https://kannadanews.today/wp-content/plugins”;
cgJsClass.gallery.vars.localeLang = “kn”;
cgJsClass.gallery.vars.isSsl = true;
cgJsClass.gallery.vars.php_upload_max_filesize = 1024;
cgJsClass.gallery.vars.php_post_max_size = 1024;
cgJsClass.gallery.vars.adminUrl = “https://kannadanews.today/wp-admin/admin-ajax.php”;
cgJsClass.gallery.vars.wpNickname = “”;
cgJsClass.gallery.vars.wpUserId = “”;
cgJsClass.gallery.vars.pluginVersion = “12.2.3.1”;
cgJsClass.gallery.vars.userIP = “216.10.245.100”;
cgJsClass.gallery.vars.userIPtype = “REMOTE_ADDR”;
cgJsClass.gallery.vars.userIPisPrivate = false;
cgJsClass.gallery.vars.userIPtypesArray = [“REMOTE_ADDR”];
cgJsClass.gallery.vars.fullWindowConfigurationAreaIsOpened = false;
cgJsClass.gallery.vars.loadedGalleryIDs = [];

if(typeof cgJsData == ‘undefined’ ){ // required in JavaScript for first initialisation cgJsData = cgJsData || {}; would not work
cgJsData = {};
}

// general stuff
// var index = Object.keys(cgJsData).length;
var index = “1”;

// data gallery stuff
cgJsData[index] = {};
cgJsData[index].vars = {};
cgJsData[index].vars.gidReal = “1”;
cgJsData[index].vars.versionDatabaseGallery = 12.230000000000000426325641456060111522674560546875;
cgJsData[index].vars.versionDatabaseGeneral = “12.23”;
cgJsData[index].vars.uploadFolderUrl = “https://kannadanews.today/wp-content/uploads”;
cgJsData[index].vars.cg_check_login = 0;
cgJsData[index].vars.cg_user_login_check = 0;
cgJsData[index].vars.cg_ContestEndTime = 0;
cgJsData[index].vars.cg_ContestEnd = “0”;
cgJsData[index].vars.formHasUrlField = 0;
cgJsData[index].vars.cg_hide_hide_width = 0;
cgJsData[index].vars.openedGalleryImageOrder = null;
cgJsData[index].vars.categories = {};
cgJsData[index].vars.categoriesUploadFormId = null;
cgJsData[index].vars.categoriesUploadFormTitle = null;
cgJsData[index].vars.showCategories = false;
cgJsData[index].vars.info = {};
cgJsData[index].vars.thumbViewWidth = null;
cgJsData[index].vars.openedRealId = 0;
cgJsData[index].vars.galleryLoaded = false;
cgJsData[index].vars.getJson = [];
cgJsData[index].vars.jsonGetInfo = [];
cgJsData[index].vars.jsonGetComment = [];
cgJsData[index].vars.jsonGetImageCheck = [];
cgJsData[index].vars.searchInput = null;
cgJsData[index].vars.categoriesLength = 0;
cgJsData[index].vars.galleryAlreadyFullWindow = false;
cgJsData[index].vars.lastRealIdInFullImageDataObject = 0;
cgJsData[index].vars.thumbViewWidthFromLastImageInRow = false;
cgJsData[index].vars.allVotesUsed = 0;
cgJsData[index].vars.sorting = 0;
cgJsData[index].vars.widthmain = 0;
cgJsData[index].vars.translateX = “translateX”;
cgJsData[index].vars.AllowRating = 2;
cgJsData[index].vars.maximumVisibleImagesInSlider = 0;
cgJsData[index].vars.currentStep = 1;
cgJsData[index].vars.sortedRandomFullData = null;
cgJsData[index].vars.rowLogicCount = 0;
cgJsData[index].vars.sortedDateDescFullData = null;
cgJsData[index].vars.sortedDateAscFullData = null;
cgJsData[index].vars.sortedRatingDescFullData = null;
cgJsData[index].vars.sortedRatingAscFullData = null;
cgJsData[index].vars.sortedCommentsDescFullData = null;
cgJsData[index].vars.sortedCommentsAscFullData = null;
cgJsData[index].vars.sortedSearchFullData = null;
cgJsData[index].vars.imageDataLength = 16;
cgJsData[index].vars.isUserGallery = false;
cgJsData[index].vars.isOnlyGalleryNoVoting = false;
cgJsData[index].vars.isOnlyGalleryWinner = false;
cgJsData[index].vars.galleryHash = “caf5a0ebef7aa1a5aab240ee99855a7a4dd03c98cbe27ccfac61be56ebed451e”;
cgJsData[index].vars.UploadedFilesAmountTotal = 0;
cgJsData[index].vars.upload = {};
cgJsData[index].vars.upload.cg_upload_form_e_prevent_default=””;
cgJsData[index].vars.upload.cg_upload_form_e_prevent_default_file_resolution = 0;
cgJsData[index].vars.upload.cg_upload_form_e_prevent_default_file_not_loaded = 0;
cgJsData[index].vars.centerWhite = true;
cgJsData[index].vars.blogViewImagesLoadedCount = 0;
cgJsData[index].fullImageInfoData = {};
cgJsData[index].vars.language = {};
cgJsData[index].vars.language.pro = {};
cgJsData[index].vars.language.pro.VotesPerUserAllVotesUsedHtmlMessage = “”;

// console.log(‘here’);
// console.log(typeof cgJsClass.gallery.language);

var addLanguage = true;

if(typeof cgJsClass.gallery.language != ‘undefined’){
if(typeof cgJsClass.gallery.language == ‘object’){
if(Object.keys(cgJsClass.gallery.language).length > 0){
addLanguage = false;
}
}
}

if(addLanguage){
cgJsClass.gallery.language = cgJsClass.gallery.language || {};
cgJsClass.gallery.language.SortBy = “Sort by”;
cgJsClass.gallery.language.Comments = “Comments”;
cgJsClass.gallery.language.VoteFirst = “Vote first”;
cgJsClass.gallery.language.ThumbView = “Sort by”;
cgJsClass.gallery.language.HeightView = “Sort by”;
cgJsClass.gallery.language.RowView = “Row view”;
cgJsClass.gallery.language.BlogView = “Blog view”;
cgJsClass.gallery.language.RandomSortSorting = “Random”;
cgJsClass.gallery.language.DateDescend = “Date descend”;
cgJsClass.gallery.language.DateAscend = “Date ascend”;
cgJsClass.gallery.language.CommentsDescend = “Comments descend”;
cgJsClass.gallery.language.CommentsAscend = “Comments ascend”;
cgJsClass.gallery.language.RatingDescend = “Rating descend”;
cgJsClass.gallery.language.RatingAscend = “Rating ascend”;
cgJsClass.gallery.language.FullSize = “Full size”;
cgJsClass.gallery.language.PictureComments = “Picture comments”;
cgJsClass.gallery.language.YourComment = “Your comment”;
cgJsClass.gallery.language.Name = “Name”;
cgJsClass.gallery.language.Comment = “Comment”;
cgJsClass.gallery.language.IamNotArobot = “I am not a robot”;
cgJsClass.gallery.language.Send = “Send”;
cgJsClass.gallery.language.TheNameFieldMustContainTwoCharactersOrMore = “The name field must contain two characters or more”;
cgJsClass.gallery.language.TheCommentFieldMustContainThreeCharactersOrMore = “The comment field must contain three characters or more”;
cgJsClass.gallery.language.PlzCheckTheCheckboxToProveThatYouAreNotArobot = “Plz check the checkbox to prove that you are not a robot”;
cgJsClass.gallery.language.ThankYouForYourComment = “Thank you for your comment”;
cgJsClass.gallery.language.YouHaveAlreadyVotedThisPicture = “You have already voted for this picture”;
cgJsClass.gallery.language.YouHaveAlreadyVotedThisCategory = “You have already voted for this category”;
cgJsClass.gallery.language.YouHaveNoMoreVotesInThisCategory = “You have no more votes in this category”;
cgJsClass.gallery.language.AllVotesUsed = “You have already used all your votes”;
cgJsClass.gallery.language.ItIsNotAllowedToVoteForYourOwnPicture = “It is not allowed to vote for your own picture”;
cgJsClass.gallery.language.OnlyRegisteredUsersCanVote = “Only registered users are allowed to vote”;
cgJsClass.gallery.language.BackToGallery = “Back to gallery”;
cgJsClass.gallery.language.ThisFileTypeIsNotAllowed = “This file type is not allowed”;
cgJsClass.gallery.language.TheFileYouChoosedIsToBigMaxAllowedSize = “The selected file is too large, max allowed size”;
cgJsClass.gallery.language.TheResolutionOfThisPicIs = “The resolution of this image is”;

cgJsClass.gallery.language.BulkUploadQuantityIs = “Maximum number of images for one upload is”;
cgJsClass.gallery.language.BulkUploadLowQuantityIs = “Minimum number of images for one upload is”;

cgJsClass.gallery.language.MaximumAllowedResolutionForJPGsIs = “Maximum allowed resolution for JPG is”;
cgJsClass.gallery.language.MaximumAllowedWidthForJPGsIs = “Maximum allowed width for JPG is”;
cgJsClass.gallery.language.MaximumAllowedHeightForJPGsIs = “Maximum allowed height for JPG is”;

cgJsClass.gallery.language.MaximumAllowedResolutionForPNGsIs = “Maximum allowed resolution for PNG is”;
cgJsClass.gallery.language.MaximumAllowedWidthForPNGsIs = “Maximum allowed width for PNG is”;
cgJsClass.gallery.language.MaximumAllowedHeightForPNGsIs = “Maximum allowed height for PNG is”;

cgJsClass.gallery.language.MaximumAllowedResolutionForGIFsIs = “Maximum allowed resolution for GIF is”;
cgJsClass.gallery.language.MaximumAllowedWidthForGIFsIs = “Maximum allowed width for GIF is”;
cgJsClass.gallery.language.MaximumAllowedHeightForGIFsIs = “Maximum allowed height for GIF is”;

cgJsClass.gallery.language.YouHaveToCheckThisAgreement = “You have to check this agreement”;
cgJsClass.gallery.language.EmailAdressHasToBeValid = “This email is not valid”;
cgJsClass.gallery.language.MinAmountOfCharacters = “Min amount of characters”;
cgJsClass.gallery.language.MaxAmountOfCharacters = “Max amount of characters”;
cgJsClass.gallery.language.ChooseYourImage = “Select your image”;

cgJsClass.gallery.language.ThePhotoContestHasNotStartedYet = “The photo contest has not started yet”;

cgJsClass.gallery.language.ThePhotoContestIsOver = “The photo contest is over”;

cgJsClass.gallery.language.ShowMeUserInfoOnLeftMouseHold = “Hold left mouse to see user info”;

cgJsClass.gallery.language.ThisMailAlreadyExists = “This email address is already registered”;
cgJsClass.gallery.language.ThisUsernameAlreadyExists = “This username is already taken”;

cgJsClass.gallery.language.UsernameOrEmail = “Username or email”;
cgJsClass.gallery.language.UsernameOrEmailRequired = “Username or email required”;

cgJsClass.gallery.language.UsernameOrEmailDoesNotExist = “Username or email does not exist”;

cgJsClass.gallery.language.ThisNicknameAlreadyExists = “This nickname is already taken”;

cgJsClass.gallery.language.Email = “Email”;
cgJsClass.gallery.language.EmailRequired = “Email required”;
cgJsClass.gallery.language.EmailDoesNotExist = “Email does not exist”;

cgJsClass.gallery.language.Password = “Password”;
cgJsClass.gallery.language.PasswordRequired = “Password required”;

cgJsClass.gallery.language.PasswordIsWrong = “Password is wrong”;

cgJsClass.gallery.language.YouAreAlreadyLoggedIn = “You are already logged in”;

cgJsClass.gallery.language.PleaseFillOut = “Please fill out”;

cgJsClass.gallery.language.PasswordsDoNotMatch = “Passwords do not match”;

cgJsClass.gallery.language.sendUpload = “Upload”;
cgJsClass.gallery.language.sendRegistry = “Register”;
cgJsClass.gallery.language.sendLogin = “Login”;

cgJsClass.gallery.language.pleaseSelect = “Please select”;
cgJsClass.gallery.language.youHaveNotSelected = “You have not selected”;

cgJsClass.gallery.language.pleaseConfirm = “Please confirm”;
cgJsClass.gallery.language.imageIsNotActivated = “Image is not activated”;

cgJsClass.gallery.language.ConfirmationWentWrong = “Your email could not be confirmed.”;

cgJsClass.gallery.language.URLnotValid = “Please enter a valid URL”;

cgJsClass.gallery.language.Other = “Other”;

cgJsClass.gallery.language.YouCanNotVoteInOwnGallery = “You can not vote in own gallery”;
cgJsClass.gallery.language.YouCanNotCommentInOwnGallery = “You can not comment in own gallery”;

cgJsClass.gallery.language.MaximumAmountOfUploadsIs = “Maximum amount of uploads per user is”;

cgJsClass.gallery.language.DeleteImageQuestion = “Delete image?”;

cgJsClass.gallery.language.DeleteImageConfirm = “Image successfully deleted”;
cgJsClass.gallery.language.ImageDeleted = “Image was deleted”;

cgJsClass.gallery.language.Yes = “Yes”;
cgJsClass.gallery.language.No = “No”;

cgJsClass.gallery.language.Edit = “Edit”;
cgJsClass.gallery.language.Save = “Save”;
cgJsClass.gallery.language.DataSaved = “Data saved”;
cgJsClass.gallery.language.ImageLinkCopied = “Image link copied”;

}

var index = “1”;
cgJsData[index].cgJsCountSuser = {};
cgJsData[index].lastVotedUserImageId = 0;

The photo contest is over

You have already voted for this picture

You have already used all your votes

var index = “1”;
cgJsData[index].vars.orderGalleries = {“1″:”HeightLookOrder”,”2″:”ThumbLookOrder”,”3″:”RowLookOrder”,”4″:”SliderLookOrder”,”5″:”BlogLookOrder”};Photo contest ist overPhoto contest ist overEdit

Save

ಕೋಳಿಗೂಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ – ನನ್ನ ಹುಂಜ ಸ್ಪರ್ಧೆ

[ad_2]

Source link

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ FacebookTwitterYouTube ಅನುಸರಿಸಿ.